Latem 1658 r. mógł się zebrać w Warszawie sejm

Latem 1658 r. mógł się zebrać w Warszawie sejm dla załatwienia najpilniejszych spraw finansowych. Przy okazji przeprowadzono edykt wypędzający arian, bardziej nawet jako zdrajców niż he- 165 retyków. Protestanci nie częściej od innej szlachty udzielali poparcia Szwedom. Dłużej i chętniej natomiast przy nich trwali. Wojna nabierając charakteru religijnego musiała sie przeciwko nim obrócić. Tenże rok przyniósł próbę spełnienia wielkiego zamysłu dokonania unii z Rusią. Układy w Hadziaczu z nowym hetmanem kozackim Janem Wyhowskim przyniosły jednak rozwiązania spóźnione. Pod rządami hetmana kozackiego znaleźć się miały trzy województwa ukraińskie, religia prawosławna zyskiwała równouprawnienie, znaczne grupy Kozajtów nobilitację a przywódcy urzędy i nadania. Zawarto tę unię w obopólnym przekonaniu o potrzebie pojednania, ale przy bardzo silnym oporze. Szlachta, niepomna własnej niesławy, nie chciała przystać na owo zrównanie. Pułkownicy kozaccy zazdrościli wywyższonym, masy niepokoiła perspektywa powrotu do pańszczyzny, Moskwa nie omieszkała przeciwdziałać. Mimo, że w 1659 r. kampania na Ukrainie przyniosła Polakom i Kozakom spore sukcesy, to na jesieni siłą i przekupstwem doszło do ponownego poddania Ukrainy Moskwie (Perejesław 27 X 1659 r.[. Z tego związku Ukraina już się nie wyzwoliła.

Read the rest of this entry »

Batory i kwestie Gdańska oraz Prus

W tym wszystkim trudno obwiniać Stefana Batorego, że kwestie Gdańska i Prus uznał za mniej istotne od stanowczego odsunięcia moskiewskiej groźby wobec Inflant. Było to najwyraźniej zgodne z przekonaniem sejmu, który zgodził sie na nadzwyczajne obcią żenią podatkowe. Dzięki temu król mógł zrealizować trzy kolejne kampanie, które skutecznie odepchnęły Moskwę od ujścia Dźwiny. Uderzenie w ziemie ruskie znaczone zdobyciem Potocka (1579) Wielkich Łuków (1580) i oblężeniem Pskowa (1581) pozwoliło w Ja mie Zapolskim ustalić rozejm przyznający Rzeczpospolitej całe Inflanty i Połock. Sukces był oczywisty, a jednak nietrwały. W samych Inflantach, gdy groza władzy moskiewskiej została odsunięta, nie odczuwano tak mocno potrzeby związku z Rzeczpospolitą. Batory i Polacy lekceważyli Szwedów, którzy korzystając z sytuacji zagarnęli Narwę i umacniali sie w Estonii. Rzeczpospolita zdobywszy Inflanty nie wykorzystała ich w pełni zostawiając otwarte źródło konfliktów ze Szwecją. Jakie więc były priorytety Batorego w polityce zagranicznej? Wygląda na to, że chciał definitywnie wyeliminować groźbę interwencji moskiewskiej. Czy miało to być wstępem do wielkiej akcji przeciwko Turcji i wypchnięcia jej za Dunaj? Batory był i jest stale podejrzewany o to, że nad interesy Rzeczpospolitej przedkładał swe marzenie o wyzwoleniu Wegier. On to pod naciskiem potrzeb finansowych zgodził sie na rezygnacje z większości uprawnień sądowniczych. W sprawach cywilnych i karnych ustalono w 1578 r. Trybunał Koronny jako najwyższą instancję apelacyjną. Batory nigdy jednak nie wyrzekł się myśli o umocnieniu swej pozycji. Śmierć króla przerwała i plany tureckie i myśl o interwencji w Moskwie. Kolejne bezkrólewie miało natomiast przynieść utrwalenie wpływu magnatów w sejmie i państwie.

Read the rest of this entry »

Fala szwedzkiego potopu na Rzeczpospolitą cz. II

Krok ten skłonił do interwencji Danię i Niderlandy tym bardziej, że Gdańsk skutecznie stawiał czoła Szwedom. Jan Kazimierz zdecydował się wracać i w styczniu 1656 r. zjawił się we Lwowie. Gromadzili się wokół niego coraz liczniej niedawni odstępcy. Latem Stefan Czarniecki, toczący ze zmiennym szczęściem walkę podjazdową, stanął na czele znacznych choć niezbyt sprawnych oddziałów.

Read the rest of this entry »

XV w. i gospodarka polska

W XV w. gospodarka polska rozwijała się pomyślnie, rosła liczba ludności, osad wiejskich i miast, wzrastała produkcja rolna, hodowlana i rzemieślnicza. Wobec wstrząsów społecznych i politycznych w Czechach, upadku państwa Zakonu Krzyżackiego, zagrożenia Węgier przez Turcję, Polska i Litwa osiągnęły przejściowa dominację w Europie środkowo-wschodniej. Stały się też ważnym partnerem handlowym dla krajów Europy zachodniej.

Read the rest of this entry »

PAŃSTWO WIELONARODOWE CZ. III

Na Litwie panował ustrój typowy dla wczesnych form państwowości, z silną władzą książęcą, płynnymi strukturami społecznymi i kształtującymi się podziałami na możnych, wolnych wieśniaków i niewolnych. Bardziej zaawansowane stosunki feudalne panowały w uzależnionych księstwach ruskich, nadawanych przez wielkiego księcia młodszym członkom rodu panującego w rodzaj lenna.

Read the rest of this entry »

Pospolite ruszenie wykluczyło od elekcji obcych kandytatów

Podczas burzliwej konwokacji, pospolite ruszenie wymusiło wykluczenie od elekcji kandydatów obcych. Wybrano nieszczęśliwie Michała Korybuta Wiśniowieckiego !1669-1673). Przemawiały za nim zasługi ojca, Jeremiego. Jak się miało niedługo okazać, nie osoba króla decydować miała o losie państwa. Rzeczpospolitej znów groziło wielkie niebezpieczeństwo ze strony Turcji. Było ono związane częściowo z wizją antytureckiego ostrza traktatu andruszowskiego, częściowo z knowaniami Kozaków na Ukrainie prawobrzeżnej. Zapewne jednak decydujące motywy tkwiły w samym imperium osmańskim. Hetman Jan Sobieski, mimo braku środków, zdołał w 1667 r. odeprzeć najazd tatarsko-kozacki pod Podhajcami. Wrzenie na Ukrainie zachęcało jednak Turcję Kopruiich do dalszych awantur pod hasłem świętej wojny. W 1672 r. padła twierdza kamieniecka i przed gigantyczną nawałą ratować się trzeba było upokarzającym traktatem w Buczaczu (18 X 1672). Oddawano Turcji Podole i Ukrainę od Dniestru do Dniepru i coroczny haracz w wysokości 100 tys. złotych. Wobec takiej zgrozy w roku następnym znalazły się środki na wojsko. Dzięki temu Sobieski mógł przeprowadzić skuteczną kampanię i rozgromić armię turecką Husseina pod Chocimiem (11 XI 1673). Wycofanie się wojsk litewskich i śmierć króla przerwały dalszą akcję, a w czerwcu 1674 r. obrano na tron Jana III Sobieskiego.

Read the rest of this entry »

Przekonanie o skuteczności zbrojnego zrywu

W sumie więc szlachta znalazła powody do zadowolenia a wszelką winę zrzuciła na intrygi dworskie. Przekonanie o skuteczności zbrojnego zrywu miało się z czasem okazać niebezpieczne. Wstępem do katastrofalnego pogorszenia sytuacji Rzeczpospolitej w drugiej połowie wieku były straty materialne, których odrabianie pogłębi- I 67 ło kryzys przyjętego systemu gospodarczego. Dołączyło się do tego zadufanie, a w konsekwencji chęć utrzymania status quo. Niebezpieczeństwo tej postawy miało ujawnić się już rychło na tle magnackich dążeń do ustalenia hegemonii w państwie. Spowodowało to z kolei groźny kryzys polityczny, z którego nie znaleziono wyjścia.

Read the rest of this entry »

Władza w starożytnej Polsce

Na czele państwa stał książę (w kilku przypadkach król), wywodzący się z rodu władców polańskich. Był on teoretycznie nieograniczonym w niczym panem całego księstwa, a więc jego terytorium, zasobów i wszystkich mieszkańców. W jego osobie skupiała się pełnia władzy, był więc i naczelnym wodzem armii, i sędzią, i administratorem swego państwa, które zresztą identyfikował w pełni z własną osobą. Nie możemy jednak uważać jego władzy za absolutną, musiał się bowiem liczyć z interesami możnowładztwa, bez którego sprawowanie rządów byłoby niemożliwe.

Read the rest of this entry »

Budowanie rozległych fortun magnackich

Na Ukrainie trwała ekspansja w postaci budowania rozległych fortun magnackich. Oznaczało to zwiększenie ucisku tamtejszej lud- 157 ności ruskiej i prawosławnej. Równocześnie program unii brzeskiej, poniekąd z racji jej niekonsekwentnego przeprowadzenia, wyzwolił potężna kontrakcję duchowieństwa prawosławnego. Do tego doszły problemy z Kozakami. Rzeczpospolita starała się o ograniczenie ich liczby przez wpisywanie do rejestru. W ten sposób miała powstawać siła dla obrony przed Tatarami. Wielcy panowie konsekwentnie opierali się przyjęciu Kozaków do stanu szlacheckiego. W ostatniej dekadzie XVI wieku doszło do buntów. Trudno ustalić jak dalece już wtedy był)’ to dążenia ukraińskie, z całą pewnością miały na celu obronę prawosławia. Z czasem doszły interesy obce, początkowo Habsburgów i Turcji potem Szwedów, Moskwy i Francji. Szczególnie konfliktowo przedstawiała się sprawa hierarchii kościelnej. Rzeczpospolita opierała się przed równouprawnieniem politycznym biskupów unickich i sprzyjała organiczaniu prawosławia. Patriarcha konstantynopolitański Lukaris, zresztą kryptokalwin, w interesie Turcji lansował ewentualność ustanowienia odrębnego patriarchy w Kijowie. W podobnym kierunku zaczęła z czasem oddziaływać Cerkiew moskiewska. Rzeczpospolita nie zdołała związać trwale Kozaków z polskością.

Read the rest of this entry »